Naše pozemky

Táto vláda nedovolí Vašim pozemkom zarábať viac z prenájmu

Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo novelu zákona o nájme pôdy, v ktorej žiadalo registrovať nájomné zmluvy v katasteri. Túto byrokratickú záťaž a zbytočnosť nevedelo ani len veľmi dobre zdôvodniť a tak pod tlakom množstva pripomienok a výhrad od tejto absurdnosti, ktorú nemajú nikde v západnom svete, upustilo. Ďalšou absurdnosťou, ktorú si len ťažko v trhovej ekonomike predstaviť, je zákonom nanútené zaviazanie sa k predĺženiu prenájmu tomu istému nájomcovi na ďalšie päťročné obdobie. Jednoducho, ak Vám niekto ponúkne viac za nájom ako súčasný nájomca, musíte to odmietnuť, lebo Vám to ukladá zákon.

Samozrejme, ministerstvo na rozporovom konaní s verejnosťou nemalo žiadne argumenty, pre aké dôvody má zákon vnucovať všetkým prenajímateľom prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok pre doterajšieho nájomcu. Jednoducho vláda nechce ponechať na jednotlivcoch, ako si dohodnú nájomnú zmluvu, či v nej chcú alebo nechcú prednostné právo pre nájomcu na predĺženie. Môžeme si len tipnúť, čo je dôvodom, prečo úradníci, ktorí chápu výhrady verejnosti k takémuto obmedzeniu konkurencie a vlastníckych práv, majú zviazané ruky, čo sú ochotní v kuloároch aj priznať.

Táto klauzula v zákone totiž garantuje pôdu veľkým agrofirmám, ktoré dominujú v slovenskom poľnohospodárstve v najvyššej miere v rámci celej EÚ. Jednoducho pôdu si už rozdelili a nedovolia, aby im niekto ohrozil prístup k pôde. Pokiaľ riadne platia, vlastník pôdy sa ich už nemôže zbaviť. Je možné, že niektorí vlastníci sa nebudú chcieť k nájomnej zmluve na papieri zaviazať v nádeji, že o pár rokov cena nájmu stúpne a potom uzavrú zmluvu namiesto toho, aby sa teraz zaviazali k prenájmu pod cenu. Toto je veľmi vážna deformácia trhovej hodnoty a ceny pôdy.

Vlastník, ktorý dúfa, že konečne pôda bude mať hodnotu ako na západe, môže na to zabudnúť. Naša socialistická vláda garantuje v oblasti poľnohospodárstva nie férové ceny prenájmu pre vlastníkov, ochranu ich práv a otvorenú konkurenciu, či transparentnosť, ale sociálny program pre agrobarónov na úkor malých vlastníkov pôdy. Prenájmy štátnej pôdy zo strany SPF sú jedným takýmto nástrojom, ktorý deformuje trhovú cenu pôdy tým, že dotuje zisky agrobiznisu zo štátneho rozpočtu cez SPF. Prednostné právo na predĺženie nájmu je druhým takýmto deformačným nástrojom.

Pritom vlastník môže mať desiatky dôvodov, prečo nechce niekomu prenajať pôdu a prečo ju chce prenajať inému, či už sú to praktiky v poľnohospodárskej výrobe, morálnosť podnikania či správania dotyčného podnikateľského subjektu, národnosť alebo i neochota predať susedom. Nie každý vlastník pôdy sa riadi pri nájme len výškou ceny. Môže mať na zreteli práve najlepší záujem pre svoju pôdu a ekosystém, keď nemieni prenajať pôdy pre pestovanie GMO plodín, pre chemické postreky /lebo môžu napr. ohrozovať jeho včely/ alebo pre poškodenie pôdy takým praktikami, ktoré znehodnocujú fertilitu pôdy, spôsobujú eróziu, zhutňovanie pôdy. Jednoducho neviete sa dostať z nájomného vzťahu, ktorý ste raz uzavreli, ibaže by ste sa rozhodli sám pôdu obrábať. Susedovi, dobrému známemu, či inému farmárovi v budúcnosti nemôžete pôdu prenajať.

Práve prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy spolu s predkupným právom nájomcu a prednostným postavením podnikateľov v poľnohospodárstve pri nadobúdaní pozemkov vytvára systém, ktorý blokuje vstup novej konkurencie, rozvoj malých fárm a tým aj efektívnosť odvetvia. A môžete si byť istý, že vláda sa postarala, aby toto všetko v zákonoch bolo. A ešte sa neštíti novely zákonov prezentovať, ako zlepšujúce postavenie malých a stredných poľnohospodárov. Toto je zabetónovaním pozícií veľkých agrofiriem, ktoré obhospodarujú v SR 90% poľnohospodárskej pôdy, najviac v celej EÚ. V zastúpení malých a stredných fariem pri obhospodarovaní pôdy sme na samom chvoste v EÚ. Prednostné právo na predĺženie nájomnej zmluvy blokuje rozvoj malých fariem a ich prístup k pôde, čo by nás na tom chvoste len ponechalo.

Image