Naše pozemky

SPF

Slovenský pozemkový fond prenajíma štátne pozemky a parcely, resp. podiely v parcelách neznámych vlastníkov.

Nájomné zmluvy SPF sú zverejnené tu, len je treba vedieť v ktorom roku boli uzatvorené.

Ak chcete pozrieť, aké zmluvy schválil SPF vo Vašom meste, či obci a s kým, nájdete ich tomto vládnom portáli.

Staršie zmluvy sú v internetovej databáze Aliancie Fair-Play.

Zmluvy, ktoré má SPF prerokovať, nájdete na webstránke fondu, pričom kliknutím na názov stĺpca si ich môžete zoradiť podľa veľkosti, ceny, doby nájmu či alfabeticky podľa katastrálneho územia. Tu môžete jednotlivé návrhy zmlúv aj namietať do uvedeného termínu.

 

 vymera

 

 

 

 

 

SPF sa pri prenajímaní pozemkov má riadiť zákonmi SR. Nariadenia vlády 238/2010Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom, jasne hovorí:

(10) Fond neprenajme pozemok právnickej osobe, ak

 

a) nemá v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu,

 

b) je dlžníkom fondu sama alebo právnická osoba ňou ovládaná alebo ju ovládajúca,3)

 

c) je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu,

 

d) má daňové nedoplatky, nedoplatky colného dlhu, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, alebo

 

e) nemá uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.

 

(11) Fond neprenajme pozemok fyzickej osobe, ktorá

 

a) je dlžníkom fondu sama alebo jej blízka osoba,4)

 

b) má daňové nedoplatky, nedoplatky colného dlhu, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo

 

c) nemá uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.

 

Napriek tomu túto podmienku SPF od záujemcov o prenájom pozemkov SPF ani len nepožaduje. Resp. si ich pýta "prípadne", "po zvážení"...